ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ารับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 หัวข้อภาษาไทย “ทนายความยุคใหม่กับการใช้ดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม” นายชัชย์วาล โพธิ์เจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล อาจารย์ผู้ควบคุมทีมหัวข้อภาษาอังกฤษ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society"นางสาวพิชญา แก้วประภา ได้รับรางวัลชมเชย อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม